Pravidlá INSPIO Facebook súťaží

Pravidlá súťaže na Facebooku

Usporiadateľ súťaže: INSPIO s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 51869535
Miesto organizovania súťaže: Facebook skupina Dětské pokojíky – nápady a inspirace, ktorej vlastníkom je Lenka Kadlíková, Pieris design, Školní 1394, 54301 Vrchlabí, Česká republika, IČO: 05357209
Trvanie súťaže 21.-25.3.2022
Podmienky účasti v súťaži:

  • Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je fanúšikom Facebook stránky INSPIO.SK alebo INSPIO.CZ a oficálne schváleným členom skupiny Dětské pokojíky – nápady a inspirace s adresou pre doručovanie na území Slovenskej alebo Českej republiky.
  • Je potrebné, aby účastník v skupine Dětské pokojíky – nápady a inspirace na Facebooku prostredníctvom pridania komentára pod súťažný príspevok uviedol odpoveď na otázku: KTORÝ ZO ŠTYROCH NIŽŠIE PONÚKANÝCH PRODUKTOV BY STE SI VYBRALI DO DETSKEJ IZBIČKY? Vybrať môže len jeden zo 4 spomínaných INSPIO produktov: NÁLEPKU NA STENU, DETSKÝ KORKOVÝ KOBEREC, DETSKÝ DIBONDOVÝ OBRAZ alebo DETSKÚ TABUĽKU na tomto linku.
  • Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť v čase konania súťaže iba raz. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel.

Výhra v súťaži

Výhra v súťaži: Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže, bude zaradený do žrebovania o jednu z nasledovných výhier:

  • Kupón v hodnote 200 eur na nákup produktov vyrábaných spoločnosťou INSPIO (nálepky na stenu, detské korkové koberce, detské dibondové obrazy, fotoobrazy a detské tabuľky) na stránke www.inspio.sk alebo www.inspio.cz
  • Kupón v hodnote 100 eur na nákup produktov vyrábaných spoločnosťou INSPIO (nálepky na stenu, detské korkové koberce, detské dibondové obrazy, fotoobrazy a detské tabuľky) na stránke www.inspio.sk alebo www.inspio.cz
  • Kupón na nákup v hodnote 50 eur na nákup produktov vyrábaných spoločnosťou INSPIO (nálepky na stenu, detské korkové koberce, detské dibondové obrazy, fotoobrazy a detské tabuľky) na stránke www.inspio.sk alebo www.inspio.cz

Dátum oznámenia o výhre: 25.3.2022 o 15.00
Miesto oznámenie o výhre: V uvedenom čase budú vyžrebovaní náhodným výberom traja výhercovia a budú oznámení v komentári súťažného príspevku vo FB skupine Dětské pokojíky – nápady a inspirace organizátorkou skupiny a súčasne zverejnené ich krstné mená na stránke www.inspio.sk a www.inspio.cz.
Distribúcia výhry: Priamym odoslaním kódu výherného kupónu výhercovi súťaže prostredníctvom emailu do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže.

Vylúčenie z účasti v súťaži alebo predčasné ukončenie súťaže

Vylúčenie z účasti v súťaži: V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí: a) nevyberú a neuvedú do komentára jeden z menovaných INSPIO produktov – nálepka na stenu, koberec, dibondový obraz a detská tabuľka (akceptuje sa len ich slovná obmena) b) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno spoločnosti INSPIO či Pieris design. Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

Predčasné ukončenie súťaže: Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Všeobecné podmienky súťaže

Spoločnosť Meta a sociálna sieť Facebook nemá voči súťaži žiadne záväzky. Organizovaná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená touto spoločnosťou a nemá so súťažou žiadne prepojenie. Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Meta, ale len spoločnosti INSPIO ako organizátorovi súťaže a realizátorovi súťaže Lenka Kadlíková, Pieris design, ako správcovi skupiny. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v podobe mena použitého na sociálnej sieti Facebook, bez uvedenia presnej adresy výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.


Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@inspio.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu či sociálnych sietí sa neprihliada.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.inspio.sk a www.inspio.cz a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.


Zdieľajte tento článok svojim priateľom